Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden Xenon World
 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xenon World™ handelend onder de handelsnamen xenonworld.nl, xtremecustoms.nl en op alle met Xenon World™ aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Xenon World is ingestemd. 
1.5 Onder "koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Xenon World in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 Xenon World behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Xenon World en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.8 Xenon World is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Xenon World is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
2.3 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden: 
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Xenon World via elektronische weg is verzonden en door Xenon World is ontvangen, OF 
- de potentiële koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Xenon World 
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verzonden en per email is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. 
2.5 Koper en Xenon World komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Xenon World zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Xenon World garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
2.7 Xenon World is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Xenon World dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.8 Enkele producten die via de website, genoemd in artikel 1.1, worden aangeboden voor gebruik op motorvoertuigen, kunnen in bepaalde landen als hinderlijk en/of strafbaar worden aangemerkt. Xenon World is niet aansprakelijk voor schade en/of bestraffing door het gebruik van deze producten. Vraag eventueel naar CE of E-keur merken. De meeste producten van Xenon World zijn voorzien van deze keurmerken. 
2.9 Voor de installatie van enkele aangeboden producten is in meer of mindere mate technische kennis en kunde vereist. Door deze producten te bestellen, verklaart u zelf verantwoordelijk te zijn voor de deugdelijke installatie van deze producten. Xenon World is niet aansprakelijk voor volledige of gedeeltelijke ondeskundige of onjuiste installatie. Evenmin is Xenon World aansprakelijk voor schade die voort vloeit uit onjuiste of ondeskundige installatie.

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Xenon World in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Xenon World worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
- IDEAL (Internetbankieren voor ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro.)
- Vooruitbetaling
- Contant bij afhaal
- PAYPAL (Creditcard)
- Rembours 
Xenon World kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
4.2 Voor Rembours verzending(tot 10 kilo) geldt het volgende: U betaalt dan aan de deur wanneer uw bestelling wordt bezorgd. Wanneer u kiest voor een Rembours verzending betaalt u €18,95 euro verzendkosten.
4.3 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart. 
4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Xenon World. als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. 
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Xenon World bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Xenon World ernaar om nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren na ontvangst van betaling. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 10 werkdagen na ontvangst van betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Xenon World kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Producten zijn geleverd zodra de koper getekend heeft voor ontvangst. 
5.5 De koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Xenon World. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de koper worden verhaald. 
5.6 De door Xenon World afgeleverde producten en of diensten aan de afnemer zitten altijd een handleiding bij, het kan voorkomen dat niet bij alle producten een Nederlandse handleiding is bijgevoegd maar wel in andere talen (Engels en Duits).

6. Ruilen en herroepingsrecht 
6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de winkel geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten.
6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongebruikt, indien mogelijk in originele verpakking, exact zoals deze ook door Xenon World aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft. 
6.3 Xenon World neemt geen gebruikte xenonlampen, gekraste of andere delen welke reeds door de klant in gebruik zijn genomen en of zijn ingebouwd. 
6.4 Xenon World neemt producten niet retour wanneer er een plotseling defect aan de auto is of bij plotselinge verkoop van de auto waardoor de klant zijn product niet meer wil of kan gebruiken voor het beoogde doel. 
6.5 Indien er door Xenon World van te voren is gemeld dat wij de speciaal bestelde onderdelen op wens van de klant bestellen, kan dit niet door Xenon World retour genomen worden.
6.6 Nadat Xenon World de geretourneerde producten heeft ontvangen kan er pas over worden gegaan tot creditering.

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Xenon World is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Voor door Xenon World geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Xenon World hanteert een garantietermijn van 1 jaar. 
8.2 Xenon World is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Xenon World. Xenon World is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.3 Indien Xenon World, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Xenon World aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Xenon World behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
8.6 De koper is gehouden Xenon World te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Xenon World mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. 
8.7 Het is mogelijk dat Xenon World op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Xenon World is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
8.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie: 
- Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en xenon/gloei/halogeenlampen zelf. 
- Verlichtingsdelen: Geen garantie op pasvorm van xenonlampen.
- Verlichtingsdelen: Geen garantie op glasbreuk.
8.9 Xenon World geeft geen garantie voor producten, die als gevolg van onkundige behandeling of installatie mechanische of elektronische defecten vertonen of niet aantoonbaar bij ons werden gekocht.
8.10 Alle artikelen verkocht door Xenon World zijn voor showgebruik of gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in fabrieksauto's. Xenon World is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of in fabrieksauto's
8.11 Xenon World kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is door onkundige personen die het product verkeerd hebben gemonteerd. Xenon World raad haar klanten nadrukkelijk aan de producten te allen tijde te laten monteren door hiervoor gekwalificeerde personen of bedrijven.

9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is Xenon World niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom 
10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Xenon World, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Xenon World, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 
10.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, internet en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
10.4 Alle door of in opdracht van Xenon World gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 10.2 blijven eigendom van Xenon World en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
10.5 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Xenon World te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Xenon World van € 100,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

11. Persoonsgegevens 
11.1 Xenon World zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 
11.2 Xenon World neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Xenon World of overeenkomsten gesloten met Xenon World worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Annuleringen 
13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Xenon World het recht de koper een factuur te sturen van de door Xenon World gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.
13.2 De koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Xenon World schriftelijk aan de koper is toegezegd/bevestigd.
13.3 Binnen 2 weken zal Xenon World de koper het verschuldigde factuur bedrag terug betalen.

14. Diversen 
14.1 Xenon World™ is gevestigd te Almelo, Ravelstraat 32 (7604 HZ) en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 62268481. Het BTW-identificatienummer is NL127788736B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Xenon World, Postbus 112, 7600 AC te Almelo of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 
14.2 Klanten Service (+31(0) 546 627530 is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@xenonworld.nl. 
14.3 Binnen 3 werkdagen zullen alle e-mails beantwoord worden door onze klantenservice. Xenon World doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier haar klanten tevreden te stellen.